IT Services

งานบริการไอทีด้านต่างๆจากเรา ด้วยประสบการณ์ด้านไอทีมากกว่า 17 ปี และงานดูแลด้านไอที มากกว่า 12 ปี

ครอบคลุมด้านต่างๆดังนี้

  • Windows
  • Linux
  • Mac
  • Unix FreeBSD
  • Network
  • Wifi